Saskaņotais paziņojums: kā pareizi sastādīt un nezaudēt kompensāciju?

10 Jūl, 2014
Saskaņotais paziņojums: kā pareizi sastādīt un nezaudēt kompensāciju?

Saskaņoto paziņojumu ir izveidojusi Eiropas Apdrošināšanas komiteja – tā ir visā Eiropā ieviesta vienota ceļu satiksmes negadījumu paziņojuma forma. Šis paziņojums vidēji veido 65 % no reģistrēto satiksmes negadījumu skaita – aizpildot pareizi, tas ir pielīdzināms ceļu policijas protokolam.

To izvēlas aizpildīt gadījumos, kad ceļu satiksmes negadījumā nav cietušo, ceļu satiksmes negadījumā iesaistīti tikai 2 transporta līdzekļi, un transporta līdzeklis var turpināt ceļu, bet ir radušies materiālie zaudējumi.

To aizpilda abas negadījumā iesaistītās puses. Pēc tam negadījumā iesaistītie var vērsties pie sava OCTA apdrošinātāja, lai saņemtu kompensāciju. Arī saskaņotā paziņojuma veidlapas var izņemt pie sava apdrošinātāja, pie to sadarbības partneriem un degvielas uzpildes stacijās – visā Eiropā tās ir vienādas, atšķiras tikai valoda, tādējādi to aizpildīt var arī atšķirīgās mēlēs runājošie.

Ceļu satiksmes negadījums - saskaņotais paziņojums

Tomēr jāatceras, ka, aizpildot saskaņoto paziņojumu, nedrīkst pieļaut kļūdas, kuras radušās nezināšanas vai aizmāršības rezultātā – kļūdīgs ir katrs 5. paziņojums. Tādējādi apdrošinātājs var neizmaksāt cerēto kompensāciju. Šajā rakstā informēsim par to, kādos gadījumos un kā sastādīt saskaņoto paziņojumu, un kādas kļūdas nepieļaut, lai nezaudētu kompensāciju!

 

Kādos gadījumos drīkst sastādīt saskaņoto paziņojumu?

Lai varētu sastādīt saskaņoto paziņojumu, jāievēro vairāki priekšnoteikumi:

 • Negadījumā iesaistīti un bojāti tikai divi transporta līdzekļi un tie var turpināt ceļu;
 • Nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai;
 • Nav cietušo;
 • Transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem, saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem, aizliegts braukt;
 • Neviens no iesaistītajiem autovadītājiem nav alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē;
 • Abiem negadījumā iesaistītajiem autovadītājiem ir atbilstošās kategorijas vadītāja apliecība
 • Abi negadījumā iesaistītie autovadītāji spēj vienoties par visiem būtiskajiem negadījuma apstākļiem.

Ja kāds no šiem priekšnoteikumiem neatbilst, obligāti jāizsauc ceļu policija – saskaņoto paziņojumu nedrīkst sastādīt, jāiededz avārijas gaismas signalizācija, jāuzstāda avārijas zīme, un tālāk jārīkojas pēc policijas norādījumiem.

Saskanotais paziņojums

 

Kā sastādīt saskaņoto paziņojumu?

Lai pareizi noformētu saskaņoto paziņojumu, jāievēro šādi noteikumi:

 • Saskaņotais paziņojums tiek sastādīts 2 eksemplāros - oriģināls un paškopējošā kopija;
 • Katram ceļu satiksmes negadījumā (CSNg) iesaistītajam transporta līdzekļa vadītājam ir jāaizpilda veidlapas kreisā vai labā puse (zilā vai dzeltenā), kas sevī ietver ailes „Transportlīdzeklis A” vai „Transportlīdzeklis B” un jāizdara atzīmes 12. punkta (12. negadījuma apstākļi) kreisās vai labās puses kvadrātiņos;
 • Vienam no CSNg vadītājiem ir jāaizpilda 1. līdz 5. punkts veidlapas augšpusē un jāizpilda 13. punkta prasība, jāuzskicē negadījuma skice sadursmes brīdī – tai jābūt pēc iespējas precīzākai. Ja iespējams, negadījums jānofotografē;
 • 15. punktā par vadītāju parakstiem, noteikts, ka katram CSNg iesaistītajam transportlīdzekļa vadītājam obligāti savā aizpildāmajā pusē - attiecīgi starp burtiem A un B - ar parakstiem ir jāapliecina veidlapā norādītās informācijas pareizība, kā arī CSNg skices atbilstība reālajai situācijai;
 • Pēc abu veidlapu (oriģināls un paškopējošā kopija) sadalīšanas, katram CSNg iesaistītajam transportlīdzekļa vadītājam ir jāsaņem saskaņotā paziņojuma oriģināls vai kopija;
 • Saskaņotajā paziņojumā netiek norādīts vainīgais;
 • Negadījuma shēma un apstākļi saskaņotajā paziņojumā ir jānorāda precīzi;
 • CSNg izraisītājam saskaņotais paziņojums ir jāiesniedz savā OCTA apdrošināšanas sabiedrībā, bet cietušajai pusei jāiesniedz izraisītāja OCTA apdrošināšanas sabiedrībā vai savā KASKO apdrošināšanas sabiedrībā. Tātad – tas jāiesniedz abām pusēm, nevis tikai cietušajai!

Saskaņotais paziņojums - paraugs 


TOP 10 kļūdas, aizpildot saskaņoto paziņojumu:

1

Visizplatītākā kļūda ir novēlota saskaņotā paziņojuma iesniegšana – aptaujas liecina, ka 14 % spēj precīzi nosaukt šo termiņu, bet 61 % domā, ka tas jāizdara pēc iespējas ātrāk. Tas ir jāiesniedz 10 dienu laikā!

2

Saskaņoto paziņojumu iesniedz tikai vien puse – 12 % aptaujāto uzskata, ka saskaņotais protokols vainīgajai pusei nav jāiesniedz, bet kā jau minējām raksta iepriekšējā daļā – tas jādara abām pusēm! Protokolu mēdz parakstīt tikai viena no iesaistītajām pusēm, bet arī tas jādara abām!

3

Ar saskaņotā protokola iesniegšanu viss nebeidzas – abām pusēm ir jāatrāda transporta līdzeklis apdrošināšanas kompānijām, lai, izvērtējot katras puses atbildību, spētu noteikt apdrošināšanas atlīdzību. Pirms apdrošināšanas firmas pārstāvja ierašanās un zaudējumu novērtēšanas, pašrocīgu transportlīdzekļa remontu veikt nedrīkst!

4

Bieži protokolā netiek atzīmēts neviens krustiņš ailē „Negadījuma apstākļi” – jāaizpilda visas ailes!

5

Izplatīta kļūda ir arī shēmas nepareiza attēlošana – tajā jāieskicē iesaistīto pozīcijas negadījuma laikā, nevis pēc tā.

6

Aizpildot paziņojumu nav norādīta negadījuma vieta – ir jānorāda iela, krustojums, ceļa zīmes un luksofori!

7

Neprecizitāte – negadījuma laika, piefiksētajām numura zīmēm, piekabes reģistrācijas numuram (un ziņām par vilcēju) ir jābūt norādītām precīzi!

8

Transportlīdzekļus un to kustības virzieni protokola mēdz būt sajaukti ar vietām – esi uzmanīgs!

9

Nereti saskaņoto protokolu izveido gadījumos, kad to nedrīkst darīt, piemēram, kad iesaistīti 3 transporta līdzekļi – tad ir jāizsauc ceļu policija.

10

Bieži kāds no negadījumā iesaistītajiem maina domas, bet par to ir jāvienojas uz vietas.


Kādas ir sankcijas par kļūdaini vai nepatiesi sastādītu saskaņoto paziņojumu?

Svarīgi saskaņoto protokolu aizpildīt pareizi, bet tikpat svarīgi ir norādīt tajā patiesu informāciju – nereti kādam no negadījumā iesaistītajiem nav iegādāta OCTA, tāpēc abas puses vienojas aizpildīt protokolu vēlāk, nevis negadījuma vietā. Piemēram, ja saskaņotais paziņojums iesniegts 3 dienas pēc OCTA iegādes – tas tiks izskatīts un pārbaudīts kā aizdomīgs gadījums ar krāpnieciskām pazīmēm.

Kādas ir šādas rīcības sankcijas?

 • Atlīdzība netiks izmaksāta vai tiks segta tikai daļēji;
 • Par nepatiesas informācijas sniegšanu saskaņotajā paziņojumā draud kriminālatbildība.

Ja Tev ir aizdomas, ka apdrošināšanas kompānijas pieņemtie lēmumi ir nepamatoti, vari sūdzēties LTAB (Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojā)! 2014. gada pirmajos trīs mēnešos iesniegtas 62 sūdzības, no kurām 11 gadījumos sniegts atzinums, ka apdrošināšanas sabiedrības lēmums ir nepamatots.


Kas ir regresa tiesības?

Regresa prasība izpaužas šādā veidā: apdrošināšanas sabiedrība, izmaksājot atlīdzību, pārņem tiesības prasīt atlīdzību no personas, kas ir atbildīga par zaudējumu nodarīšanu, izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības apmērā.

Kā regresa prasības pamatojums visbiežāk tiek minēta rupja kļūdīšanās, saskaņotā paziņojuma neuzrādīšana apdrošināšanas kompānijai, kā arī OCTA polises neesamība. Jēdziens „rupja kļūda” var ietvert vairākas situācijas, piemēram, braukšana pie neatļauta luksofora signāla vai neapstāšanās pie „stop” zīmes. OCTA likums nosaka, ka atsevišķos gadījumos cietušajam izmaksāto naudu regresa kārtībā ir iespējams un drīkst piedzīt no vainīgās puses. To var darīt, ja:

 • autovadītājs ir patvaļīgi atstājis notikuma vietu;
 • autovadītājs izraisījis avāriju, būdams alkohola vai citu apreibinošu vielu reibumā – šis ir katras 10 regresa prasības iemesls;
 • autovadītājs sēdies pie transportlīdzekļa stūres bez atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecības – praksē ir gadījumi, kad, mainoties uzvārdam, nav tikusi nomainīta auto vadītāja apliecība, arī šajā gadījumā var tikt iesniegta regresa prasība.

Apdrošinātājs ir tiesīgs izmantot savas tiesības uz regresa prasību desmit gadu laikā no apdrošināšanas atlīdzības izmaksas dienas:

 • pret ceļa īpašnieku, pārvaldītāju;
 • pret īpašnieku, kas nav apdrošinājis OCTA atbildību;
 • starpinstitūciju, starpvalstu zaudējumu regulējumos.

Tiesības uz regresa prasību pret apdrošināto ir spēkā 3 gadus, rēķinot no apdrošināšanas atlīdzības izmaksas dienas attiecībā uz tiem transportlīdzekļu īpašniekiem, kas ir apdrošinājuši OCTA atbildību.

Saskaņotais paziņojums

Lai uzzinātu vairāk par apdrošināšanas polišu (OCTA, KASKO) darbības principiem, iepazīsties ar šo rakstu.

Vienmēr parūpējies, lai mašīnā atrastos saskaņotā paziņojuma veidlapas – ietaupi savu laiku! Ievēro saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas noteikumus, nepieļauj kļūdas - saņem kompensāciju!

Skatījumi
(0)
Komentāri
(0)

Komentāri

Autorizēties, lai komentētu ar:
Pilna apmācība

Izveido pieteikumu vai noslēdz līgumu

Izvēlies kategoriju
Izvēlies pilsētu, rajonu
Izvēlies tuvāko filiāli
Izvēlies nodarbības valodu un laiku
Uzdod jautājumu

Paldies par jautājumu!

Administrācija sazināsies ar Tevi vistuvākajā laikā!

Ziņot par kļūdu!

Paldies par Jūsu ierosinājumiem!

Jautājumu gadījumā mēs ar Jums sazināsimies.
Mēs rūpīgi izvērtēsim iesniegtos papildinājumus, lai veiktu uzlabojumus.