Lietošanas noteikumi

Ievads

Šo vietni nodrošina SIA Presto Autoskola un tā partneruzņēmumi (skatīt sadaļu "Presto.lv platforma"), turpmāk tekstā "SIA Presto Autoskola", "Presto Autoskola", "Autoskola, "vai "mēs", "mums", "mūsu", vai citos līdzīgos vietniekvārdos.

Lietojot šo mājaslapu, Jūs atzīstat un piekrītat visiem ar šo mājaslapu izvirzītajiem lietošanas noteikumiem. Noteikumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Lietojot šo mājaslapu pēc šādu izmaiņu stāšanās spēkā, Jūs piekrītat šīm izmaiņām un atzīstat tās par spēkā esošām.

Lūdzam pirms šīs mājaslapas lietošanas iepazīties ar šīs mājaslapas lietošanas noteikumu redakciju.

Presto.lv platforma

Šajā platformā darbojas sekojoši uzņēmumi:

  • SIA Presto autoskola - pilnas apmācības līguma slēgšana, teorijas nodarbību nodrošināšana
  • SIA MB Drive - braukšanas nodarbību nodrošināšana
  • SIA Presto Med - pirmās palīdzības kursu organizēšana un autovaditāju medicīnisko komisiju operators

Piekļuve šai mājaslapai

Jums ir jābūt vismaz 15 gadus vecam, lai lietotu šo mājaslapu. Ja Jums ir mazāk nekā 15 gadu, Jums nav atļauts pārlūkot šīs mājaslapas saturu, un nekavējoties tā jāpamet.

Lietošanas ierobežojumi

Jūs šo mājaslapu varat izmantot tikai un vienīgi vajadzībām, kas ir atļautas no šīs mājaslapas īpašnieku puses. Bez iepriekšējas mūsu rakstiskas atļaujas Jūs nedrīkstat izmantot šīs mājaslapas informāciju šajos noteikumos neparedzētos gadījumos, piemēram, izvietot vai atļaujot izvietot trešajai personai šajā mājaslapā iekļautos tekstus, grafikus, logotipus vai jebkāda cita veida informāciju komerciālos nolūkos.

Jūs piekrītat sadarboties ar mums aizdomīgu vai ļaunprātīgu darbību novēršanā saistībā ar šīs mājaslapas informācijas izplatīšanu vai bojāšanu.

Īpašumtiesības

Šīs mājaslapas saturs pieder SIA Presto Autoskola. Minētais saturs un jebkuras citas izcelsmes saturs citās interneta vietnēs, kas ir mūsu īpašums, nedrīkst būt pārpublicēts, kopēts, izdalīts, augšupielādēts, nosūtīts vai pārsūtīts bez iepriekšējas mūsu autorizētas personas rakstiskas piekrišanas. Izņēmums - šajā mājaslapā atrodamās informācijas drukāšana personīgām vajadzībām.

Jebkāda šajā mājaslapā izvietotā informācija ir domāta vienīgi katra tās apmeklētāja personīgām vajadzībām. Jebkādas darbības, kas saistītas ar šajā mājaslapā atrodamās informācijas izmainīšanu no šīs mājaslapas lietotāja puses, pārkāpj mūsu intelektuālās īpašumtiesības un var tikt klasificētas kā kaitējums mūsu intelektuālam īpašumam. Šādos gadījumos mēs paturam tiesības rīkoties atbilstoši LR likumdošanai.        

Šī mājaslapa var tikt ievietota saitēs, kas ir atrodamas citās, ar mums nesaistītām interneta vietnēm. Mēs varam nebūt informēti par šādām mājaslapām, tādējādi mēs nenesam nekādu atbildību par tādās interneta vietnēs izvietoto informāciju. Apmeklējot šīs saites, katrs lietotājs uzņemas individuālu risku.

Piekrišana

Jūs piešķirat SIA Presto Autoskola bezmaksas, pastāvīgas, nemaināmas, neekskluzīvas tiesības un atļauju visas pasaules teritorijā izmanot, reproducēt, modificēt, adaptēt, publicēt, tulkot, izplatīt, radīt atvasinātus darbus, izstādīt un attēlot visu saturu, atzīmes, ieteikumus, idejas, grafiskus attēlus vai jebkādu citu informāciju, kas tiek nodota mums ar šīs mājaslapas starpniecību.

Personas Datu Apstrāde

Klients piekrīt, ka SIA Presto Autoskola, SIA MB Drive, SIA Presto Med ir tiesīgas veikt klientu personisko datu apstrādi - ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu CSDD un medicīniskām komisijām. Datu apstrādes mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana.

Datu Aizsardzība

SIA Presto Autoskola aizsargā klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, t.sk. datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana).

Atruna

Šīs mājaslapas saturs ne vienmēr var būt pilnvērtīgs un aktuāls. Informācija, kas ievietota šajā lapā, nav izsmeļoša un neaptver visus jautājumus, tēmas, vai faktus, kas varētu būt saistīti ar jūsu mērķiem.

Šīs lapas izmantošana ir Jūsu personīgā izvēle un jebkādus riskus par rezultātiem, kas minēti šajā mājaslapā uzņematies Jūs pats. Mēs nesniedzam nekādas garantijas par šīs mājaslapas apmeklētāju jebkādiem rezultātiem vai sasniegumiem.

Mēs negarantējam, ka šajā mājaslapā sastopamā informācija ir ievietota nekļūdīgi, kā arī to, ka kļūdas tiks izlabotas.

Mēs nenesam nekādu atbildību par iespējamiem vīrusiem vai kādiem citiem datoram nelabvēlīgiem interneta vides komponentiem, kas var nokļūt uz šo mājaslapu apkalpojošā servera. Mājaslapas lietotājs pats uzņemas visu zaudējumu risku, kas tam varētu rasties šīs mājaslapas lietošanas rezultātā

Atbildības ierobežojums

SIA Presto Autoskola, kā arī uzņēmuma partneri, licencētāji, servisa nodrošinātāji, satura nodrošinātāji, darbinieki, aģenti un citi uzņēmuma darbinieki nenes nekādu atbildību par nejaušu, tiešu, pastāvīgu, īpašu, tipveida vai kādām citām negatīvām ietekmēm, ieskaitot peļņas vai atlīdzības zaudējumiem, sāpēm, emocionālu stresu pat gadījumā, ja mēs esam bijuši iepriekš brīdināti par šādu negatīvu ietekmju iespējamību.

Preču zīmes

Zīmoli, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi, kas ir izvietoti šajā mājaslapā, ir SIA Presto Autoskola vai attiecīgās personas / uzņēmuma/organizācijas, kas šos datus iesniedza, īpašums. SIA Presto Autoskola un jebkura cita iesaistītā puse, kas iesniegusi zīmolus, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipus, patur visas tiesības uz minētās informācijas izmantošanu.

Drošība

Šīs mājaslapas lietotājiem ir aizliegts izmantot jebkāda veida programmas vai interneta rīkus, kas var apdraudēt šīs mājaslapas darbību un tajā atrodamo datu drošību. Ja Jūs jebkādā veidā esat pārkāpis augstāk minētos noteikumus, mēs paturam tiesības ziņot par Jums un Jūsu veiktajām darbībām, kā arī nodot Jūsu datus sistēmas administrācijām citās interneta vietnēs, lai palīdzētu tām risināt ar drošību saistītos incidentus. Mēs paturam tiesības izmeklēt visus ar mājaslapas drošību saistītos gadījumus un nodot informāciju par aizdomās turamām personām atbildīgām instancēm.

Bloga lietošana

Bloga rakstus ievieto SIA Presto Autoskola pilnvarotas personas. Blogu komentēt var jebkura pilngadīga persona.  Par blogā un komentāros rakstītās informācijas patiesumu un precizitāti, kā arī jebkādām sekām, ko var izraisīt nepatiesas un neprecīzas informācijas publicēšana vai jebkādi šo noteikumu pārkāpumi, atbild tikai to autori.

SIA Presto Autoskola nenes atbildību par iespējamiem autoriem nepieņemamiem komentāriem (atsauksmēm), morāliem vai materiāliem zaudējumiem saistībā ar viņa veidotā bloga materiālu (rupjībām, tīšiem apvainojumiem utml.), vienlaikus paturot tiesības nepieciešamības gadījumā veikt likumā noteiktās darbības, lai sauktu pie atbildības šādu komentāru publicētājus. Saskaņā ar LR likumdošanu, šādas tiesības ir arī pašam autoram.

Atsauksmju, Bloga un Foruma lietošanas ētikas kodekss

1. Atsauksmēs, komentāros un rakstos norādiet tikai faktus un apgalvojumus, par kuru patiesumu Jūs esat personīgi pārliecinājies. Ja Jūsu informācija ir tikai pieņēmums, baumas, varētu neatbilst patiesībai, tā arī norādiet. Lapas administrācijas puses patur tiesības automātiski dzēst šādas ziņas pēc sava ieskata.

2. Jebkadas informācijas izvietošana, kurā minēta citu zīmolu reklāma, tiks rūpīgi izvērtēta. Ja tiks  konstatēts spamošana, tad šādas informācija netiks publicēta un tās sniedzējs tiks bloķēts uz visiem laikiem.

3. Ievietojiet saites (atsauces) uz Jūsu aprakstītajiem citu autoru materiāliem, kas jau iepriekš tikuši publicēti internetā. Šāda rīcība ļaus lasītājiem pašiem spriest par precizitāti un izpratni saistībā ar Jūsu sniegto informāciju. 

4. Konstatējot, ka esat atsaucies uz kādu patiesībai neatbilstošu informācijas avotu, veiciet attiecīgus precizējumus, izmantojot uzticamāku informācijas avotu. Pilnīgas dezinformācijas gadījumā, Jūs varat lūgt adminstratoru savu informāciju dzēst. Šāda informācija var tikt dzēsti arī automātiski no lapas administrācijas puses.

5. Rakstiet un komentējiet ar tādu domu, it kā tos nebūtu iespējams labot. Ar pārliecinošu attieksmi rakstīti materiāli, kuros nav jāveic labojumi, palielina ticamību.

6. Atklājiet jebkādu iespējamo savu interešu konfliktu.

Naudas atgriešanas politika

Pilnas apmācības līgums
Tev ir tiesības atkāpties no distances līguma 14 dienu laikā no tā noslēgšanas, ja pakalpojums vēl nav izmantots. Atteikuma veidlapa pieejama ŠEIT.

Naudas atgriešana par teorētisko apmācību
Ja kursants neuzsāk nodarbības 45 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža, kursantam ir tiesības pieprasīt iemaksāto naudu atpakaļ ar vai bez līguma laušanas. Iesniegums par iemaksātās naudas atgriešanu jāiesniedz Autoskolas administrācijai ne vēlāk kā 45 dienas (ieskaitot) pēc līguma parakstīšanas un ir jāadresē SIA “Presto Autoskola”, Reģ. Nr. 40203029833, Juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 19/21, Rīga, LV-1011.

Sūdzību gadījumā kursants ir tiesīgs vērsties pie Autoskolas, nekavējoties iesniedzot rakstisku pretenziju Autoskolas administrācijai un adresējot to SIA “Presto Autoskola”, Reģ. Nr. 40203029833, Jjuridiskā adrese: Ģertrūdes iela 19/21, Rīga, LV-1011

SIA “Presto Autoskola” izskata iesniegumus un pretenzijas 5 darba dienu laikā no tā to saņemšanas brīža. Iemaksāto Pēc kursanta pamatotas pretenzijas Autoskola atgriež naudu par atbilstošā mācību procesa daļu. Atmaksājamo naudas summu par pakalpojumu kursants saņems pilnā apmērā atpakaļ ne vēlāk kā 14 dienu laikā no iesnieguma vai pretenzijas izskatīšanas dienas, kad iesniegums tiks izskatīts. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu kursants izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien kursants nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi.

Naudas atgriešana par braukšanas apmācību
Ja kursants nevar ierasties uz braukšanas nodarbību, viņa pienākums ir atcelt braukšanas nodarbību ne vēlāk kā 24h līdz nodarbības sākumam, pretējā gadījumā iemaksātā nauda par braukšanas nodarbību kursantam netiek atgriezta, t.sk. ( depozītā netiek atgriezta (proti, to nevar izmantot arī nākamo braukšanas nodarbību apmaksai).

Instruktoram ir tiesības atteikt pieteikto nodarbību 12h līdz nodarbības sākumam. Šādā gadījumā nauda par nodarbību tiek kursantam atgriezta depozītā. Ja nodarbības atcelšana notiek vēlāk par 12h, tad Autoskola pati pēc savas inciatīvas atgriež nodarbības maksu un papildina kursanta depozītu par EUR 20.

Depozītā iemaksātā nauda izlietojama tikai braukšanas nodarbību pieteikšanai un apmaksai.

Sūdzību gadījumā kursants vai klients ir tiesīgs vērsties pie Autoskolas, nekavējoties iesniedzot Autoskolas administrācijai rakstisku pretenziju un adresējot to SIA “MB Drive”, Reģ. Nr. 42103078347, Juridiskā adrese: Pļavas iela 3-1, Rīga, LV-1009.

SIA “MB Drive” izskata iesniegumu 5 darba dienu laikā no tā saņemšanas brīža. Ja pretenzija tiks atzīta par pamatotu, Autoskola atgriež naudu par atbilstošā mācību procesa daļu un atmaksājamo naudas summu par pakalpojumu kursants vai klients saņems pilnā apmērā atpakaļ ne vēlāk kā 14 dienu laikā no pretenzijas izskatīšanas dienas. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu kursants izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien kursants nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi.

Braukšanas apmācības līgums
Tev ir tiesības atkāpties no distances līguma 14 dienu laikā no tā noslēgšanas, ja pakalpojums vēl nav izmantots. Atteikuma veidlapa pieejama ŠEIT.

Naudas atgriešana par Pirmās palīdzības kursiem
Ja klients nevar ierasties uz Pirmās palīdzības kursu, viņa pienākums ir atcelt pieteikumu ne vēlāk kā 48h līdz kursu sākumam, pretējā gadījumā iemaksātā nauda par apmācību netiek atgriezta.

Klienti, kas kaut kādu iemeslu dēļ nevar izmantot pakalpojumu un ir atcēluši pieteikumu ne vēlāk kā 48h līdz kursu sākumam, samaksāto naudu par apmācībām var pieprasīt atpakaļ uzrakstot iesniegumu. Pretenziju gadījumā klientam rakstiski jāvēršas pie SIA “Presto Med". Iesniegumi un pretenzijas jāiesniedz Autoskolas administrācijai un ir jāadresē SIA “Presto Med”, Reģ. Nr. 40203160772, Juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 32 - 16, Rīga, LV-1011.

SIA “Presto Med” izskata iesniegumus un pretenzijas 5 darba dienu laikā no to saņemšanas brīža. Pamatota iesnieguma vai pretenziju gadījumā, SIA “Presto Med” atmaksā klientam tā iemaksāto naudas summu par pakalpojumu ne vēlāk kā 14 dienu laikā no iesnieguma vai pretenzijas izskatīšanas dienas. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien klients nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi.

Autoskolas kursanti var izmantot elektroniskā iesnieguma iespējas savā profilā.

Naudas atgriešana par autovadītāju medicīnas komisijas pakalpojumu
Klienti, kas kaut kādu iemeslu dēļ nevar izmantot pakalpojumu, naudu var pieprasīt atpakaļ uzrakstot iesniegumu 14 dienu laikā no pasūtījuma brīža. Iesniegums par iemaksātās naudas atgriešanu jāiesniedz Autoskolas administrācijai un ir jāadresē SIA “Presto Med”, Reģ. Nr. 40203160772, Juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 32 - 16, Rīga, LV-1011.

SIA “Presto Med” vadība izskata iesniegumu 5 darba dienu laikā no tā saņemšanas brīža. Iemaksāto naudas summu par pakalpojumu klients saņems pilnā apmērā atpakaļ ne vēlāk kā 14 dienu laikā, kad iesniegums tiks izskatīts. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien klients nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi.

Pretenziju gadījumā klientam rakstiski jāvēršas pie SIA “Presto Med".

Papildus informācija

Šie lietošanas noteikumi tiks pārvaldīti un interpretēti atbilstoši LR likumdošanai, neņemot vērā likumu iespējamo savstarpējo konfliktēšanu. Jūs dodat piekrišanu attiecībā uz personīgo jurisdikciju Latvijas teritorijas robežās jebkādu domstarpību vai strīdu gadījumā starp Jums un mums, kas var rasties saistībā ar šiem Lietošanas Noteikumiem.

Visas iespējami iesaistītās puses piekrīt, ka strīdu un domstarpību risināšanai tiks izmantotas tiesu instances Latvijas Republikas teritorijā. Ja kāda daļa no šiem lietošanas Noteikumiem tiks uzskatīta par prettiesisku, anulējamu vai nerealizējamu, tad tā konkrētā šo lietošanas Noteikumu daļa tiks izņemta no kopējā konteksta.

Šie lietošanas noteikumi nosaka, ka panākta pilnīga vienošanās starp visām iesaistītajām pusēm, kas ir jebkādā veidā saistītas ar šo noteikumu izpildi. Mājaslapas lietošana nozīmē pilnīgu, bezierunu piekrišanu šiem noteikumiem.

Pēdējās izmaiņas: 9. janvāris, 2019

Autortiesības © 2011-2018 SIA Presto Autoskola

Pilna apmācība

Izveido pieteikumu vai noslēdz līgumu

Izvēlies kategoriju
Izvēlies pilsētu, rajonu
Izvēlies tuvāko filiāli
Izvēlies nodarbības valodu un laiku
Uzdod jautājumu

Paldies par jautājumu!

Administrācija sazināsies ar Tevi vistuvākajā laikā!

Ziņot par kļūdu!

Paldies par Jūsu ierosinājumiem!

Jautājumu gadījumā mēs ar Jums sazināsimies.
Mēs rūpīgi izvērtēsim iesniegtos papildinājumus, lai veiktu uzlabojumus.