Autoskolas iekšējās kārtības noteikumi

APSTIPRINĀTS
SIA ''Presto autoskola''
Valdes loceklis Zigmārs Jansons
01.11.2016.

SIA ''Presto autoskola'' iekšējās kārtības noteikumi

I Vispārīgie jautājumi

SIA ''Presto autoskola'', turpmāk tekstā ''AUTOSKOLA'', iekšējās kārtības noteikumi nosaka:

 1. kursanta rīcību mācību telpās;
 2. izglītības procesa organizāciju;
 3. kursanta tiesības un pienākums;
 4. atbildību par noteikumu neievērošanu.
 5. Noteikumu ievērošana visiem kursantiem ir obligāta.
 6. Kursantam, kurš iestājas AUTOSKOLĀ, ir iespēja iepazīties ar iekšējās kārtības noteikumiem  AUTOSKOLAS administrācijā vai mācību klasēs. Kursantu ar noteikumiem iepazīstina AUTOSKOLAS filiāles vadītāja/s.

II Izglītības procesa organizācija

 1. Par mācību laiku ar kursantu AUTOSKOLA  vienojas individuāli.
 2. AUTOSKOLA tiek atvērta ne vēlāk kā 30 minūtes pirms kursu sākuma.
 3. Kursants AUTOSKOLĀ ierodas ne ātrāk kā 15 minūtes pirms kursu sākuma.
 4. Mācību stundas ilgums ir 45 minūtes.
 5. Starpbrīža ilgums pēc katras mācību stundas ir 5 minūtes. Pasniedzējs, vienojoties ar kursantiem, var mainīt starpbrīža ilgumu pret divas mācību stundas un 10 minūtes starpbrīdis.

III Kursantu tiesības

Kursantam ir tiesības:

 1. Iegūt zināšanas Ceļu satiksmes noteikumos (CSN), satiksmes drošībā (SD), tehniskajā informācijā (tehn.inf.), pašgājējmašīnu vadīšanā (kustības drošība) un  praktiskās braukšanas iemaņu iegūšanu ar izvēlētajai kategorijai atbilstošu transportlīdzekli, kas nepieciešams KURSANTAM attiecīgās transportlīdzekļu kategorijas eksāmenu kārtošanai un vadītāja apliecības saņemšanai LR likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.
 2. Mācību procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēku godu un cieņu. Piedalīties mācību procesa pilnveidē un izteikt priekšlikumus AUTOSKOLAS dzīves pilnveidošanai.
 3. Saņemt no pasniedzējiem savlaicīgu informāciju par pārbaudes darbiem un citiem ar izglītošanos saistītajiem jautājumiem.
 4. Uz presoniskās mantas aizsardzību AUTOSKOLĀ.
 5. Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem AUTOSKOLĀ.
 6. Uz netraucētu mācību darbu stundās.
 7. Starpbrīžus izmantot atpūtai, siltā un saulainā laikā uzturēties AUTOSKOLAS pagalmā.
 8. Attaisnotu iemeslu dēļ kavētos pārbaudes darbus veikt citā laikā, vienojoties par to ar  AUTOSKOLAS administrāciju.
 9. Uzlabot savu mācību sasniegumus, atbilstoši AUTOSKOLAS mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai.
 10. Piedalīties iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā, ieteikt izmaiņas un ierosināt papildinājumus.

IV  Kursanta pienākumi

Kursanta pienākumi ir:

 1. Mācīties atbilstoši savām spējām.
 2. Ievērot AUTOSKOLAS iekšējās kārtības noteikumus.
 3. Saudzēt AUTOSKOLAS vidi, mācību materiālus, mācību tehniskos līdzekļus, inventāru.
 4. Ievērot pārējo kursantu tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi.
 5. Ievērot pesonīgās higiēnas prasības.
 6. Precīzi izpildīt prasības ārkārtas situācijās.
 7. Obligāti apmeklēt mācību stundas.
 8. AUTOSKOLĀ ierasties savlaicīgi, bet ne ātrāk kā 15 minūtes pirms nodarbības sākuma.
 9. Uz mācību stundām un nodarbībām ierasties, līdzi ņemot pasniedzēja noteiktos mācību līdzekļus un piederumus (mācību grāmatas, rakstāmlietas u.c.).
 10. Mācību stundās un nodarbībās izpildīt pasniedzēja norādījumus un uzdevumus, netraucējot pārējiem kursantiem. Aizliegts ēst,  bez pasniedzēja atļaujas pārvietoties pa klasi un atstāt to. Mobilā telefona zvanam ir jābūt bezskaņas režīmā. Bez pasniedzēja atļaujas nedrīkst filmēt un lietot sarunu ierakstošas iekārtas.
 11. Aizliegts lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot kursantus un AUTOSKOLAS darbiniekus).
 12. Aizliegts skolā un tās teritorijā ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās un citas apreibinošās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, spēlēt azartspēles.
 13. Uz praktisko apmācību nodarbību ierasties savlaicīgi.
 14. Par praktiskās nodarbības atcelšanu instruktoru informēt vismaz 24h iepriekš, pretējā gadījumā nodarbība tiek uzskatīta par notikušu un kursantam jāveic apmaksa par paredzēto laiku.

V Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu

Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu kursantam var piemērot šādus disciplinārsodus:

 1. mutiskais aizrādījums;
 2. rakstiska piezīme;
 3. izslēgšana no AUTOSKOLAS.
  3.1. Par AUTOSKOLAS īpašuma bojāšanu kursants ir pilnā apmērā materiāli atbildīgi par zaudējumu, kas kursanta vainas dēļ nodarīts AUTOSKOLAI. Par nodarījumu kursants sniedz rakstisku paskaidrojumu, kurš glabājas kursanta personas lietā. Materiālo zaudējumu gadījumā tiek sastādīts akts, kurā norādīti zaudējuma rašanās apstākļi, sabojātā priekšmeta vērtība un noteikti termiņi, kuros šis priekšmets jāsalabo vai jānopērk jauns, vai jāiemaksā skolas kontā priekšmeta divkārtīga vērtība.
  3.2. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli sadāmiem pārkāpumiem, AUTOSKOLA nekavējoties ziņo tiesību sargājošām iestādēm.

VI Grozījumi iekšējās kārtības noteikumos

 1. Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt uzņēmuma darbinieki un kursanti.
 2. Grozījumus un papildinājumus noteikumos apstiprina valdes loceklis Zigmārs Jansons.

 

Pilna apmācība

Izveido pieteikumu vai noslēdz līgumu

Izvēlies kategoriju
Izvēlies pilsētu, rajonu
Izvēlies tuvāko filiāli
Izvēlies nodarbības valodu un laiku
Uzdod jautājumu

Paldies par jautājumu!

Administrācija sazināsies ar Tevi vistuvākajā laikā!

Ziņot par kļūdu!

Paldies par Jūsu ierosinājumiem!

Jautājumu gadījumā mēs ar Jums sazināsimies.
Mēs rūpīgi izvērtēsim iesniegtos papildinājumus, lai veiktu uzlabojumus.