B kategorijas pilnas apmācības distances līgums

APMĀCĪBAS LĪGUMS Nr. 001

"B" kategorijai

2019. gada 23. augusts

SIA "Presto Autoskola", turpmāk saukta "AUTOSKOLA", un , turpmāk saukts "KURSANTS", noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. AUTOSKOLA nodrošina KURSANTAM apmācību izvēlētai kategorijai atbilstoši MK noteikumiem Nr. 358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām", turpmāk - Noteikumi.

2. NORĒĶINU KĀRTĪBAS PĀRSKATS

PakalpojumsMaksa euroPapildus nosacījumi
2.1. Reģistrācija 20.00 Jāmaksā līguma noslēgšanas dienā (līguma p. 3.1.)
2.2. Teorijas kurss

35.00

60.00*

Jāmaksā 10 dienu laikā no līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk, kā 3 dienas pirms teorētisko kursu uzsākšanas (līguma p. 3.1.)

*Ja apmācība tiek veikta tikai teorijas kursā

2.3. Pirmās palīdzības kurss (ja vajag) 30.00 Jāmaksā 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas AUTOSKOLĀ vai mājas lapā (līguma p. 3.1.)
2.4. Medicīniskā komisija (ja vajag) 24.00 - 34.00 Jāmaksā 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas mājas lapā. Cena atkarīga no izvēlētās iestādes (īpaša cena, lielākais tīkls) (līguma p. 3.1.)
2.5. Braukšanas nodarbību depozīts 150.00 Jāmaksā AUTOSKOLĀ pamatojoties pēc līguma p.3.1., 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Tiek pievienots bilancē braukšanas nodarbību pasūtīšanai
2.6. Braukšanas mācību atļauja (ja vajag) 6.16 Maksā CSDD klātienē 21 dienas laikā no līguma noslēgšanas brīža
2.7. Autoskolas teorijas eksāmens 0

Jānokārto 30 dienu laikā no teorijas kursa beigām, pretējā gadījumā kārtošana - EUR 8. Ja ir pieļautas vairāk kā 3 kļūdas, vai pieteikts eksāmens nav apmeklēts, atkārtota kārtošana - EUR 8 .

2.8. 1 Braukšanas nodarbība / 2 ak.h. 25.00 - 45.00 Minimāli nepieciešamas 10 nodarbības. Cena atkarībā no izvēlētā instruktora kvalifikācijas un mācību transportlīdzekļa (liguma p. 3.1.)
2.9. Braukšanas nodarbība laukumā / h (figūras) 1.00-3.00 Papildus pie braukšanas nodarbības cenas un atkarībā no izvēlētā laukuma
2.10. Autoskolas braukšanas eksāmens (manuālā/automāts – 45-60 min.) 25.00 / 45.00 Jāapmaksā tieši tāpat, kā jebkura braukšanas nodarbība (liguma p. 3.1.)
2.11. Valsts eksāmeni CSDD (teorētiskais, praktiskais) 51.15 Maksā CSDD klātienē
2.12. Vadītāja apliecības izgatavošana 22.05 Maksā CSDD klātienē
2.13. Apmācības kartes atjaunošana 20.00 Jāmaksā AUTOSKOLĀ (līguma p. 3.1.1.)
2.14. 1 kavēta teorijas nodarbība (5 ak.h.) 10.00/50.00 10.00 EUR citā mācību grupā vai 50.00 EUR - individuāli (līguma p. 3.1.)
2.15. Naudas atgriešana no depozīta 25.00 Ar iesniegumu jāgriežas pie administrācijas

3. AUTOSKOLAS PAKALPOJUMU NORĒĶINU IESPĒJAS

3.1. KURSANTS var veikt samaksu:

3.1.1. skaidrā naudā AUTOSKOLAS birojā;

3.1.2. ar bankas pārskaitījumu, pamatojoties pēc līguma, norādot līguma nr. un mērķi;

3.1.3. ar bankas norēķinu karti;

3.2. AUTOSKOLA var piešķirt KURSANTAM EUR 250 bezprocentu kredītu pēc pieprasījuma B kategorijas 10 minimālām braukšanas nodarbībām uz 10 mēnešiem ar fiksētu maksājumu EUR 25/mēnesī.

4. TEORĒTISKĀS APMĀCĪBAS KĀRTĪBA

4.1. Nodarbības notiks – Ģertrūdes iela 19/21, Rīga, 2. stāvs, ....

4.2. Apmācības valoda - Latviešu.

4.3. Saskaņā ar Noteikumiem grupas sākuma datums var tikt pārcelts, ja nav minimāli nepieciešamo personu mācību uzsākšanai. AUTOSKOLA informē KURSANTU par precīzu nodarbību sākuma datumu.

4.4. Ja nodarbības neuzsākas 45 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža, tad KURSANTAM ir tiesības pieprasīt iemaksāto naudu atpakaļ ar vai bez līguma laušanas.

Teorijas kursu kavējumi

4.5. KURSANTS vienojas ar AUTOSKOLU par papildu nodarbību skaitu, eksāmenu (ja tādi jākārto) grafiku, un samaksas kārtību, iesniedzot prombūtni attaisnojošus apliecinājuma dokumentus.

Autoskolas teorijas eksāmens.

4.6. AUTOSKOLAS teorijas eksāmena organizēšana notiek elektroniski, izmantojot AUTOSKOLAS mājas lapu presto.lv.

4.7. KURSANTS tiek pielaists pie teorijas eksāmena ar nosacījumu, ka ir nokārtotas visas saistības pret AUTOSKOLU.

4.8. Autoskolas teorijas eksāmenu atļauts kārtot 1 reizi dienā. Tas sastāv no 30 jautājumiem. KURSANTS drīkst pieļaut 1 kļūdu, pretējā gadījumā eksāmenu jākārto no jauna.

4.9. KURSANTS ierodoties uz autoskolas teorijas eksāmena uzrāda apmācības karti un personu apliecinošu dokumentu, pretējā gadījumā netiek pie tā pielaists.

4.10. Ja KURSANTS nevar ierasties uz teorijas eksāmenu, viņa pienākums ir to atcelt ne vēlāk, kā 24h līdz eksāmena sākumam, pretējā gadījumā iemaksātā nauda par eksāmenu netiek KURSANTAM atgriezta (depozītā).

4.11. AUTOSKOLA noformē apmācības karti un ievada šos datus CSDD datu bāzē 5 darba dienu laikā, pēc kuriem kļūst pieejama teorijas eksāmena kārtošana CSDD, par ko KURSANTS saņem informatīvu epastu.

CSDD teorētiskais eksāmens.

4.12. KURSANTAM 3 darba dienu laikā pēc autoskolas teorijas eksāmena nokārtošanas, jākārto teorētiskais eksāmens CSDD, vai arī atkārtoti jākārto autoskolas eksāmens 3 darba dienas pirms plānotā CSDD eksāmena.

Pirmās palīdzības kursi (pēc nepieciešamības)

4.13. Ja KURSANTAM nav pirmās palīdzības kursu apliecība, tad viņš piesakās un apmaksā pirmās palīdzības kursus AUTOSKOLAS mājas lapā vai AUTOSKOLĀ klātienē. Kursu ieskaite notiek 2. nodarbības beigās.

4.14. Ja KURSANTS nevar ierasties uz Pirmās palīdzības kursu, viņa pienākums ir atcelt pieteikumu ne vēlāk kā 48h līdz kursu sākumam, pretējā gadījumā iemaksātā nauda par apmācību KURSANTAM netiek atgriezta.

Medicīniskā izziņa (pēc nepieciešamības)

4.15. Ja KURSANTAM nav autovadītāja medicīniskās izziņas, tad AUTOSKOLAS mājas lapā KURSANTS izvēlas medicīnisko komisiju kādā no ārstniecības iestādēm, veicot elektronisku pieteikumu un apmaksu (īpaša cena).

5. PRAKTISKĀS APMĀCĪBAS KĀRTĪBA

CSDD braukšanas mācību atļauja.

5.1. Pirms braukšanas nodarbību uzsākšanas KURSANTS apņemas iegūt braukšanas mācību atļauju CSDD klātienē.

Braukšanas apmācības organizēšanas kārtība.

5.2. Braukšanas apmācības organizēšana notiek elektroniski, izmantojot AUTOSKOLAS mājas lapu presto.lv. Noslēdzot līgumu KURSANTAM automātiski tajā tiek izveidots profils. Piekļuve profilam: lietotājvārds - līgumā norādītais KURSANTA e-pasts, parole - līguma numurs. Pēc ieiešanas sistēmā, KURSANTS veic paroles maiņu.

5.3. Atbilstoši līguma 2. sadaļas kārtībai KURSANTA profila depozīts pēc iemaksas saņemšanas tiek papildināts par EUR 150 braukšanas nodarbību pasūtīšanai. Papildus iemaksas notiek 3. sadaļā noteiktajā kārtībā.

5.4. KURSANTS izvēlas vēlamo nodarbības laiku un instruktoru (ņemot vērā attiecīgā instruktora cenrādi to apstiprina).

5.5. Ja KURSANTS nevar ierasties uz braukšanas nodarbību, viņa pienākums ir atcelt braukšanas nodarbību ne vēlāk, kā 24h līdz nodarbības sākumam, pretējā gadījumā iemaksātā nauda par braukšanas apmācību netiek KURSANTAM atgriezta (depozītā).

5.6. Instruktoram ir tiesības atteikt pieteikto nodarbību 12h līdz nodarbības sākumam. Šādā gadījumā nauda par nodarbību tiek KURSANTAM atgriezta depozītā. Ja nodarbības atcelšana notiek mazāk par 12h, tad AUTOSKOLA atgriež nodarbības maksu un papildina KURSANTA depozītu par EUR 20.

Braukšanas nodarbību norise.

5.7. Pirms praktiskās braukšanas apmācības uzsākšanas KURSANTS uzrāda instruktoram CSDD braukšanas mācību atļauju un apmācības karti. To izsniedz attiecīgā autoskola, kur KURSANTS iegūst teorētiskās zināšanas autovadītāja apliecības iegūšanai, pēc Noteikumos noteiktās teorētiskās apmācības kursa daļas noklausīšanās.

5.8. KURSANTS uz katru nodarbību ņem līdzi braukšanas apmācības procesa pieraksta žurnālu, kuru KURSANTAM izsniedz AUTOSKOLA (birojā vai instruktors). Instruktors veic ierakstu par nodarbības datumu un nodarbībā paveikto.

5.9. Pēc Noteikumos noteikto 10 minimālo praktisko braukšanas nodarbību (20 ak./h) pabeigšanas, atbilstoši KURSANTA sniegumam un gatavībai CSDD eksāmenam, instruktors mutiski informē KURSANTU par papildus nodarbību nepieciešamību vai nosūta uz AUTOSKOLAS braukšanas eksāmenu.

Autoskolas braukšanas eksāmens.

5.10. AUTOSKOLAS braukšanas eksāmena kārtošana pieļaujama tikai pēc nokārtota AUTOSKOLAS teorētiskā eksāmena – ir veikta atzīme apmācības kartē.

5.11. AUTOSKOLAS braukšanas eksāmena organizēšana un apmaksa notiek kā jebkurai braukšanas nodarbībai, izvēloties braukšanas instruktoru, pie kura ne reizi nav bijusi apmācība. Pretējā gadījumā tā tiek ieskaitīta kā parasta braukšanas nodarbība un instruktoram nav tiesību parakstīt braukšanas karti.

5.12. Kursants ierodoties uz nodarbību, paziņo instruktoram, ka nodarbības vietā vēlas kārtot eksāmenu. Kad tas sekmīgi ir nokārtots, eksaminators paraksta braukšanas apmācību beigšanas apliecinājumu, veicot atzīmi apmācības kartē.

5.13. Pēc eksāmena kārtošanas protokols ir pieejams kursanta profila sadaļā "Dokumenti". Eksāmena rezultātus var apstrīdēt 5 dienu laikā, iesniedzot autoskolai pretenziju iesnieguma veidā.

5.14. KURSANTS uzrāda apmācību karti administrācijai, kas 5 darba dienu laikā datus ievada CSDD datu bāzē. Tas KURSANTAM ļauj kārtot CSDD praktisko eksāmenu, par ko KURSANTS saņem informatīvu epastu.

6. PUŠU ATBILDĪBA.

6.1. Parakstot līgumu KURSANTS apliecina, ka ir iepazinies, piekrīt ievērot AUTOSKOLAS iekšējās kārtības noteikumus.

6.2. AUTOSKOLAI ir tiesības vienpusēji grozīt Līgumu, paziņojot par to telefoniski, rakstiski vai teorētisko nodarbību laikā 10 dienas iepriekš.

6.3. AUTOSKOLAI ir tiesības lauzt noslēgto līgumu ar KURSANTU bez iepriekšēja brīdinājuma, ja:

6.3.1. KURSANTS neievēro apmaksas kārtību;

6.3.2. KURSANTS veic nelikumīgus maksājumus instruktoram par braukšanas nodarbību veikšanu;

6.3.3. KURSANTS sniedzis nepatiesas ziņas līguma slēgšanai;

6.3.4. KURSANTS nodarbību laikā ir agresīvs vai ļaunprātīgi bojā AUTOSKOLAS īpašumu. Šādā gadījumā KURSANTS apmaksās 3 darba dienu laikā AUTOSKOLAI radītos zaudējumus, pretējā gadījumā apņemas papildus maksāt līgumsodu dubultā apmērā izraisīto zaudējumu vērtībā.

6.4. Jebkurai pusei laužot līgumu pirms termiņa, KURSANTAM iemaksātā nauda netiek atmaksāta, izņemot Līguma p. 7.2. noteiktajā gadījumā un pieeja sistēmai tiek slēgta.

6.5. KURSANTS piekrīt un AUTOSKOLA ir tiesīga veikt KURSANTA personisko datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu CSDD). Datu apstrādes mērķis ir KURSANTU uzskaite, pakalpojumu sniegšana.

6.6. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījusi nepārvarama vara.

7. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA.

7.1. Gadījumā, ja AUTOSKOLAS filiāles administratore vai instruktors nepilda šī līguma nosacījumus, KURSANTAM ir pienākums nekavējoties informēt par to AUTOSKOLAS vadību, izmantojot rekvizītos norādīto telefonu.

7.2. Pēc KURSANTA pamatotas pretenzijas pamata AUTOSKOLA atgriež naudu par atbilstošā mācību procesa daļu. Kursanta pienākums ir nekavējoties iesniegt rakstisku pretenziju. AUTOSKOLAS vadība to izskata 5 darba dienu laikā.

7.3. Nesamierināms strīds, kas izriet no šī līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

8. ATTEIKUMA TIESĪBAS

8.1. KURSANTAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, ja pakalpojums šo 14 dienu laikā nav izmantots. Lai izmantotu atteikuma tiesības, KURSANTAM ir jāaizpilda rakstveida atteikums, kas pieejams elektroniski mājas lapā un jāiesniedz elektroniski vai jānosūta uz AUTOSKOLAS juridisko adresi: Ģertrūdes iela 19/21, Rīga, LV – 1011, Latvija. Atteikuma veidlapu var lejupielādēt ŠEIT. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja KURSANTS savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

8.2. Atteikuma tiesības nav iespējams izmantot šādos gadījumos:

8.2.1. pēc likumā paredzētā termiņa notecēšanas, t.i. 14 dienas;

8.2.2. ja ir uzsākta pakalpojuma sniegšana.

8.3. Samaksāto naudas summu par pakalpojumu, izmantojot atteikuma tiesības, KURSANTS pilnā apmērā saņems atpakaļ ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, kad AUTOSKOLA tiks informēta (saņems atteikuma veidlapu) par KURSANTA lēmumu atteikties no šī līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu KURSANTS izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien KURSANTS nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi.

9. PĀRĒJIE NOTEIKUMI.

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Tas sastādīts 2 eksemplāros - viens AUTOSKOLAI, otrs - KURSANTAM.

9.2. Līguma termiņš – 3 gadi.

9.3. Līgums tiek lauzts, ja KURSANTS 1 gada laikā kopš reģistrēšanas mācību grupā CSDD nenokārto AUTOSKOLAS teorijas eksāmenu vai 3 gadu laikā nav ieguvis vadītāja apliecību (nokārtots CSDD braukšanas eksāmens).

9.4. Abos p.9.3. gadījumos tiek slēgts jauns apmācību līgums par pilnu apmācības apjomu.

9.5. Autoskolas rekvizīti: SIA “Presto Autoskola”, Reģ.Nr. 40203029833, Jur.adrese: Ģertrūdes iela 19/21, Rīga, LV-1011, Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle, Konta Nr. LV57NDEA0000084858618, Administrācijas mob.tel. 28813188, Vadības uzticības mob.tel. 28826828, epasts: info@presto.lv.

9.6. KURSANTA rekvizīti: , Pers. kods: 000000-00000, Deklarētā dzīvesvieta: , Epasts: , Mobilais telefons: 00000000

9.7. Nospiežot pogu NOSLĒGT LĪGUMU, Puses ir noslēgušas šo Distances līgumu.

Pilna apmācība

Izveido pieteikumu vai noslēdz līgumu

Izvēlies kategoriju
Izvēlies pilsētu, rajonu
Izvēlies tuvāko filiāli
Izvēlies nodarbības valodu un laiku
Uzdod jautājumu

Paldies par jautājumu!

Administrācija sazināsies ar Tevi vistuvākajā laikā!

Ziņot par kļūdu!

Paldies par Jūsu ierosinājumiem!

Jautājumu gadījumā mēs ar Jums sazināsimies.
Mēs rūpīgi izvērtēsim iesniegtos papildinājumus, lai veiktu uzlabojumus.