A kategorijas braukšanas distances līgums

BRAUKŠANAS APMĀCĪBAS LĪGUMS Nr. 001 “A” kategorijai

2019. gada 23. augusts

SIA ”Presto Autoskola”, turpmāk saukta „AUTOSKOLA”, un , turpmāk saukts "KURSANTS", noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. AUTOSKOLA nodrošina KURSANTAM apmācību izvēlētai kategorijai atbilstoši MK noteikumiem Nr. 358 “Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām”, turpmāk - Noteikumi.

2. NORĒĶINU KĀRTĪBAS PĀRSKATS

PakalpojumsMaksa euroPapildus nosacījumi
Reģistrācija 20.00 Jāmaksā līguma noslēgšanas dienā. Tiek pievienots bilancē braukšanas nodarbību pasūtīšanai.
Pirmās palīdzības kurss (ja nepieciešams) 30.00 Jāmaksā 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas AUTOSKOLĀ vai mājas lapā
Medicīniskā komisija (ja nepieciešama) 24.00 - 34.00 Jāmaksā 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas mājas lapā. Cena atkarīga no izvēlētās iestādes (īpaša cena, lielākais tīkls)
Braukšanas mācību atļauja (ja nepieciešama) 6.16 Maksā CSDD klātienē 21 dienas laikā no līguma noslēgšanas brīža
1 Braukšanas nodarbība / 2 ak.h. 39-45 Cena atkarībā no izvēlētā instruktora kvalifikācijas un mācību transportlīdzekļa
Braukšanas nodarbība laukumā / h (figūras) (ja nepieciešama) 1-3 Papildus pie braukšanas nodarbības cenas  un atkarībā no izvēlētā laukuma
Autoskolas braukšanas eksāmens (ja nepieciešams) (līdz 45 min.)

 

40 Jāapmaksā tieši tāpat, kā jebkura braukšanas nodarbība
CSDD praktiskais eksāmens (ja nepieciešams) 54.93 Maksā CSDD klātienē
Vadītāja apliecības izgatavošana (ja nepieciešama) 22.05 Maksā CSDD klātienē
Naudas atgriešana no depozīta 25 Ar iesniegumu jāgriežas pie administrācijas

3. AUTOSKOLAS PAKALPOJUMU NORĒĶINU IESPĒJAS

3.1. KURSANTS var veikt samaksu:

skaidrā naudā AUTOSKOLAS birojā;

ar bankas pārskaitījumu, pamatojoties pēc līguma, norādot līguma nr. un mērķi;

ar bankas norēķinu karti;

4. PAPILDUS PAKALPOJUMI

Pirmās palīdzības kursi (pēc nepieciešamības)

4.1. Ja KURSANTAM nav pirmās palīdzības kursu apliecība, tad viņš piesakās un apmaksā pirmās palīdzības kursus AUTOSKOLAS mājas lapā vai AUTOSKOLĀ klātienē. Kursu ieskaite notiek 2. nodarbības beigās.

4.2. Ja KURSANTS nevar ierasties uz Pirmās palīdzības kursu, viņa pienākums ir atcelt pieteikumu ne vēlāk kā 48h līdz kursu sākumam, pretējā gadījumā iemaksātā nauda par apmācību KURSANTAM  netiek atgriezta.

Medicīniskā izziņa (pēc nepieciešamības)

4.3. Ja KURSANTAM nav autovadītāja medicīniskās izziņas, tad AUTOSKOLAS mājas lapā KURSANTS izvēlas medicīnisko komisiju kādā no ārstniecības iestādēm, veicot elektronisku pieteikumu un apmaksu (īpaša cena).

5. PRAKTISKĀS APMĀCĪBAS KĀRTĪBA

CSDD braukšanas mācību atļauja (pēc nepieciešamības)

5.1. Pirms braukšanas nodarbību uzsākšanas KURSANTS apņemas iegūt braukšanas mācību atļauju CSDD klātienē.

Braukšanas apmācības organizēšanas kārtība.

5.2. Braukšanas apmācības organizēšana notiek elektroniski, izmantojot AUTOSKOLAS mājas lapu presto.lv. Noslēdzot līgumu KURSANTAM automātiski tajā tiek izveidots profils. Piekļuve profilam: lietotājvārds - līgumā norādītais KURSANTA e-pastsparole - līguma numurs. Pēc ieiešanas sistēmā, KURSANTS veic paroles maiņu.

5.3. KURSANTS papildina profila depozītu braukšanas nodarbību pasūtīšanai 3. sadaļā noteiktajā kārtībā.

5.4. KURSANTS izvēlas vēlamo nodarbības laiku un instruktoru (ņemot vērā attiecīgā instruktora cenrādi to apstiprina).

5.5. Ja KURSANTS nevar ierasties uz braukšanas nodarbību, viņa pienākums ir atcelt braukšanas nodarbību ne vēlāk, kā 24h līdz nodarbības sākumam, pretējā gadījumā iemaksātā nauda par braukšanas apmācību netiek KURSANTAM atgriezta (depozītā).

5.6. Instruktoram ir tiesības atteikt pieteikto nodarbību 12h līdz nodarbības sākumam. Šādā gadījumā nauda par nodarbību tiek KURSANTAM atgriezta depozītā. Ja nodarbības atcelšana notiek mazāk par 12h, tad AUTOSKOLA atgriež nodarbības maksu un papildina KURSANTA depozītu par EUR 20.

5.7. Depozītā iemaksātā nauda izlietojama tikai braukšanas nodarbību pasūtīšanai.

Braukšanas nodarbību norise.

5.8. Pirms praktiskās braukšanas apmācības uzsākšanas KURSANTS uzrāda instruktoram vadītāja apliecību (CSDD braukšanas mācību atļauju) un apmācības karti. To izsniedz attiecīgā autoskola, kur KURSANTS iegūst teorētiskās zināšanas autovadītāja apliecības iegūšanai, pēc Noteikumos noteiktās teorētiskās apmācības kursa daļas noklausīšanās.

5.9. KURSANTS uz katru nodarbību ņem līdzi braukšanas apmācības procesa pieraksta žurnālu, kuru KURSANTAM izsniedz AUTOSKOLA (birojā vai instruktors). Instruktors veic ierakstu par nodarbības datumu un nodarbībā paveikto.

5.10. Vadītāja apliecības iegūšanai pēc Noteikumos noteikto 5 minimālo praktisko braukšanas nodarbību (10 ak./h) pabeigšanas, atbilstoši KURSANTA sniegumam un gatavībai CSDD eksāmenam, instruktors mutiski informē KURSANTU par papildus nodarbību nepieciešamību vai nosūta uz AUTOSKOLAS braukšanas eksāmenu.

Autoskolas braukšanas eksāmens (vadītāja apliecības iegūšanai).

5.11. AUTOSKOLAS braukšanas eksāmena kārtošana pieļaujama tikai pēc nokārtota AUTOSKOLAS teorētiskā eksāmena – ir veikta atzīme apmācības kartē.

5.12. AUTOSKOLAS braukšanas eksāmena organizēšana un apmaksa notiek kā jebkurai braukšanas nodarbībai, instruktora vietā izvēloties “Braukšanas eksāmens”. Kad tas sekmīgi ir nokārtots, eksaminators paraksta braukšanas apmācību beigšanas apliecinājumu, veicot atzīmi apmācības kartē.

5.13. KURSANTS uzrāda apmācību karti administrācijai, kas datus ievadīta CSDD datu bāzē. Tas KURSANTAM ļauj kārtot CSDD praktisko eksāmenu.

6. PUŠU ATBILDĪBA.

6.1. Parakstot līgumu KURSANTS apliecina, ka ir iepazinies, piekrīt ievērot AUTOSKOLAS iekšējās kārtības noteikumus.

6.2. AUTOSKOLAI ir tiesības vienpusēji grozīt Līgumu, paziņojot par to telefoniski vai rakstiski 10 dienas iepriekš.

6.3. AUTOSKOLAI ir tiesības lauzt noslēgto līgumu ar KURSANTU bez iepriekšēja brīdinājuma, ja:

6.3.1. KURSANTS veic nelikumīgus maksājumus instruktoram par braukšanas nodarbību veikšanu;

6.3.2. KURSANTS sniedzis nepatiesas ziņas līguma slēgšanai;

6.3.3. KURSANTS nodarbību laikā ir agresīvs vai ļaunprātīgi bojā AUTOSKOLAS īpašumu. Šādā gadījumā KURSANTS apmaksās 3 darba dienu laikā AUTOSKOLAI radītos zaudējumus, pretējā gadījumā apņemas papildus maksāt līgumsodu dubultā apmērā izraisīto zaudējumu vērtībā.

6.4. Jebkurai pusei laužot līgumu pirms termiņa, KURSANTAM iemaksātā nauda netiek atmaksāta, izņemot Līguma p. 7.2. noteiktajā gadījumā un pieeja sistēmai tiek slēgta.

6.5. KURSANTS piekrīt un AUTOSKOLA ir tiesīga veikt KURSANTA personisko datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu CSDD). Datu apstrādes mērķis ir KURSANTU uzskaite, pakalpojumu sniegšana.

6.6. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījusi nepārvarama vara.

7. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA.

7.1. Gadījumā, ja AUTOSKOLAS filiāles administratore vai instruktors nepilda šī līguma nosacījumus, KURSANTAM ir pienākums nekavējoties informēt par to AUTOSKOLAS vadību, izmantojot rekvizītos norādīto telefonu.

7.2. Pēc KURSANTA pamatotas pretenzijas pamata AUTOSKOLA atgriež naudu par atbilstošā mācību procesa daļu. Kursanta pienākums ir nekavējoties iesniegt rakstisku pretenziju. AUTOSKOLAS vadība to izskata 5 darba dienu laikā.

7.3. Nesamierināms strīds, kas izriet no šī līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

8. ATTEIKUMA TIESĪBAS

8.1. KURSANTAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, ja pakalpojums šo 14 dienu laikā nav izmantots, vai nav iestājies mazāks termiņš par 24 h, lai atceltu braukšanas nodarbību (Līguma 5.5.pukts). Lai izmantotu atteikuma tiesības, KURSANTAM ir jāaizpilda rakstveida atteikums, kas pieejams elektroniski mājas lapā un jāiesniedz elektroniski vai jānosūta uz AUTOSKOLAS juridisko adresi: Ģertrūdes iela 19/21, Rīga, LV – 1011, Latvija. Atteikuma veidlapu var lejupielādēt ŠEIT. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja KURSANTS savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

8.2. Atteikuma tiesības nav iespējams izmantot šādos gadījumos:

8.2.1. pēc likumā paredzētā termiņa notecēšanas, t.i. 14 dienas;

8.2.2. ja ir uzsākta pakalpojuma sniegšana.

8.3. Samaksāto naudas summu par pakalpojumu, izmantojot atteikuma tiesības, KURSANTS pilnā apmērā saņems atpakaļ ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, kad AUTOSKOLA tiks informēta (saņems atteikuma veidlapu) par KURSANTA lēmumu atteikties no šī līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu KURSANTS izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien KURSANTS nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi.

9. PĀRĒJIE NOTEIKUMI.

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Tas sastādīts 2 eksemplāros - viens AUTOSKOLAI, otrs - KURSANTAM.

9.2. Līguma termiņš –  1 gads, ne ilgāk kā 3 gadi no CSDD reģistrētā teorijas kursa uzsākšanas datuma. KURSANTS var pagarināt līgumu, veicot 2. sadaļā norādītos maksājumus.

9.3. Autoskolas rekvizīti: SIA “Presto Autoskola”, Reģ.Nr. 40203029833, Jur.adrese: Ģertrūdes iela 19/21, Rīga, LV-1011, Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle, Konta Nr. LV57NDEA0000084858618, Administrācijas mob.tel. 28813188, Vadības uzticības mob.tel. 28826828, epasts: info@presto.lv.

9.4. KURSANTA rekvizīti: , Pers. kods: 000000-00000, Deklarētā dzīvesvieta: , Epasts: , Mobilais telefons: 00000000

9.5. Nospiežot pogu NOSLĒGT LĪGUMU, Puses ir noslēgušas šo Distances līgumu.

Pilna apmācība

Izveido pieteikumu vai noslēdz līgumu

Izvēlies kategoriju
Izvēlies pilsētu, rajonu
Izvēlies tuvāko filiāli
Izvēlies nodarbības valodu un laiku
Uzdod jautājumu

Paldies par jautājumu!

Administrācija sazināsies ar Tevi vistuvākajā laikā!

Ziņot par kļūdu!

Paldies par Jūsu ierosinājumiem!

Jautājumu gadījumā mēs ar Jums sazināsimies.
Mēs rūpīgi izvērtēsim iesniegtos papildinājumus, lai veiktu uzlabojumus.