Kods 95 (periodiskās apmācības) pilnas apmācības klātienes līgums

APMĀCĪBAS LĪGUMS Nr. 001 “Kods 95” kategorijai

2019. gada 23. augusts

SIA ”Presto Autoskola”, turpmāk saukta „AUTOSKOLA”, un , turpmāk saukts "KURSANTS", noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. AUTOSKOLA nodrošina KURSANTAM apmācību izvēlētai kategorijai atbilstoši MK noteikumiem Nr. 358 “Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām”, turpmāk - Noteikumi. 

2. NORĒĶINU KĀRTĪBAS PĀRSKATS

PakalpojumsMaksa euroPapildus nosacījumi
2.1. Reģistrācija 20.00 Jāmaksā līguma noslēgšanas dienā
2.2. Teorijas kurss

40.00

65.00*

Jāmaksā 10 dienu laikā no līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk, kā 3 dienas pirms teorētisko kursu uzsākšanas

*Ja apmācība tiek veikta tikai teorijas kursā

2.3. Pirmās palīdzības kurss (ja nepieciesams) 30.00 Jāmaksā 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas AUTOSKOLĀ vai mājas lapā
2.4. Medicīniskā komisija (janepieciešams) 24.00 - 34.00 Jāmaksā 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas mājas lapā. Cena atkarīga no izvēlētās iestādes (īpaša cena, lielākais tīkls)
2.5. Valsts eksāmeni CSDD (teorētiskais, praktiskais) 119.12 - 136.89 Maksā CSDD klātienē
2.6. Vadītāja apliecības izgatavošana 22.05 Maksā CSDD klātienē
2.7. Līguma termiņa pagarināšana 40.00 Jāmaksā AUTOSKOLĀ vai ar pārskaitījumu
2.8. Apmācības kartes atjaunošana 20 Jāmaksā AUTOSKOLĀ
2.9. 1 kavēta teorijas nodarbība (7 ak.h.) 10/70 10.00 EUR citā mācību grupā vai 70.00 EUR - individuāli

3. AUTOSKOLAS PAKALPOJUMU NORĒĶINU IESPĒJAS

3.1. KURSANTS var veikt samaksu:

skaidrā naudā AUTOSKOLAS birojā;

ar bankas pārskaitījumu, pamatojoties pēc līguma, norādot līguma nr. un mērķi;

ar bankas norēķinu karti;

4. TEORĒTISKĀS APMĀCĪBAS KĀRTĪBA

4.1. Nodarbības notiks – Ģertrūdes iela 19/21, Rīga, 2. stāvs, ....

4.2. Apmācības valoda - Latviešu.

4.3. Saskaņā ar Noteikumiem grupas sākuma datums var tikt pārcelts, ja nav minimāli nepieciešamo personu mācību uzsākšanai. AUTOSKOLA informē KURSANTU par precīzu nodarbību sākuma datumu.

4.4. Ja nodarbības neuzsākas 45 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža, tad KURSANTAM ir tiesības pieprasīt iemaksāto naudu atpakaļ ar vai bez līguma laušanas.

4.5. KURSANTS pēc pilna teorijas kursa noklausīšanās saņem sertifikātu, kā apliecinājumu, par iegūtajām zināšanām. Sertifikāts jāuzrāda CSDD, pēc kā tiks veikta atzīme vadītāja apliecībā par periodiskās apmācības ''kods95'' kategorijas iegūšanu.

Teorijas kursu kavējumi

4.6. KURSANTS vienojas ar AUTOSKOLU par papildu nodarbību skaitu, eksāmenu (ja tādi jākārto) grafiku, un samaksas kārtību, iesniedzot prombūtni attaisnojošus apliecinājuma dokumentus.

CSDD teorētiskais un praktiskais eksāmens (pēc nepieciešamības)

4.7. KURSANTS 3 darba dienu laikā kārto CSDD teorētisko eksāmenu, vai arī atkārtoti kārto autoskolas eksāmenu 3 darba dienas pirms plānotā CSDD eksāmena.

4.8. Pēc praktisko nodarbību pabeigšanas KURSANTS kārto CSDD vadīšanas eksāmenu.

Pirmās palīdzības kursi (pēc nepieciešamības)

4.9. Ja KURSANTAM nav pirmās palīdzības kursu apliecība, tad viņš piesakās un apmaksā pirmās palīdzības kursus AUTOSKOLAS mājas lapā vai AUTOSKOLĀ klātienē. Kursu ieskaite notiek 2. nodarbības beigās.

4.10. Ja KURSANTS nevar ierasties uz Pirmās palīdzības kursu, viņa pienākums ir atcelt pieteikumu ne vēlāk kā 48h līdz kursu sākumam, pretējā gadījumā iemaksātā nauda par apmācību KURSANTAM  netiek atgriezta.

Medicīniskā izziņa (pēc nepieciešamības)

4.11. Ja KURSANTAM nav autovadītāja medicīniskās izziņas, tad AUTOSKOLAS mājas lapā KURSANTS izvēlas medicīnisko komisiju kādā no ārstniecības iestādēm, veicot elektronisku pieteikumu un apmaksu (īpaša cena).

5. PUŠU ATBILDĪBA.

5.1. Parakstot līgumu KURSANTS apliecina, ka ir iepazinies, piekrīt ievērot AUTOSKOLAS iekšējās kārtības noteikumus.

5.2. AUTOSKOLAI ir tiesības vienpusēji grozīt Līgumu, paziņojot par to telefoniski, rakstiski vai teorētisko nodarbību laikā 10 dienas iepriekš.

5.3. AUTOSKOLAI ir tiesības lauzt noslēgto līgumu ar KURSANTU bez iepriekšēja brīdinājuma, ja:

5.3.1. KURSANTS neievēro apmaksas kārtību;

5.3.2. KURSANTS sniedzis nepatiesas ziņas līguma slēgšanai;

5.3.3. KURSANTS nodarbību laikā ir agresīvs vai ļaunprātīgi bojā AUTOSKOLAS īpašumu. Šādā gadījumā KURSANTS apmaksās 3 darba dienu laikā AUTOSKOLAI radītos zaudējumus, pretējā gadījumā apņemas papildus maksāt līgumsodu dubultā apmērā izraisīto zaudējumu vērtībā.

5.4. Jebkurai pusei laužot līgumu pirms termiņa, KURSANTAM iemaksātā nauda netiek atmaksāta, izņemot Līguma p. 7.2. noteiktajā gadījumā un pieeja sistēmai tiek slēgta.

5.5. KURSANTS piekrīt un AUTOSKOLA ir tiesīga veikt KURSANTA personisko datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu CSDD). Datu apstrādes mērķis ir KURSANTU uzskaite, pakalpojumu sniegšana.

5.6. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījusi nepārvarama vara.

6. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA.

6.1. Gadījumā, ja AUTOSKOLAS filiāles administratore vai instruktors nepilda šī līguma nosacījumus, KURSANTAM ir pienākums nekavējoties informēt par to AUTOSKOLAS vadību, izmantojot rekvizītos norādīto telefonu.

6.2. Pēc KURSANTA pamatotas pretenzijas pamata AUTOSKOLA atgriež naudu par atbilstošā mācību procesa daļu. Kursanta pienākums ir nekavējoties iesniegt rakstisku pretenziju. AUTOSKOLAS vadība to izskata 5 darba dienu laikā.

6.3. Nesamierināms strīds, kas izriet no šī līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

7. PĀRĒJIE NOTEIKUMI.

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Tas sastādīts 2 eksemplāros - viens AUTOSKOLAI, otrs - KURSANTAM.

7.2. Līguma termiņš – 1 gads. KURSANTS var pagarināt līgumu, veicot 2. sadaļā norādītos maksājumus.

8. PUŠU REKVIZĪTI

AUTOSKOLA KURSANTS
SIA "Presto Autoskola"
Reģ. nr. 40203029833 Pers. kods: 000000-00000
Jur. adrese: Ģertrūdes iela 19/21, Rīga, LV-1011 Deklarētā dzīvesvieta:
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle Epasts:
Konta Nr. LV57NDEA0000084858618 Mobilais telefons: 00000000
Administrācijas mob. 28813188  
Vadības mob. 28826828  
   
______________________________ ______________________________
Valdes loceklis Agris Jansons
Pilna apmācība

Izveido pieteikumu vai noslēdz līgumu

Izvēlies kategoriju
Izvēlies pilsētu, rajonu
Izvēlies tuvāko filiāli
Izvēlies nodarbības valodu un laiku
Uzdod jautājumu

Paldies par jautājumu!

Administrācija sazināsies ar Tevi vistuvākajā laikā!

Ziņot par kļūdu!

Paldies par Jūsu ierosinājumiem!

Jautājumu gadījumā mēs ar Jums sazināsimies.
Mēs rūpīgi izvērtēsim iesniegtos papildinājumus, lai veiktu uzlabojumus.