Условия использования

Ievads

Lietojot šo mājaslapu, Jūs atzīstat un piekrītat visiem ar šo mājaslapu izvirzītajiem lietošanas noteikumiem. Noteikumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Lietojot šo mājaslapu pēc šādu izmaiņu stāšanās spēkā, Jūs piekrītat šīm izmaiņām un atzīstat tās par spēkā esošām.

Lūdzam pirms šīs mājaslapas lietošanas iepazīties ar šīs mājaslapas lietošanas noteikumu redakciju.

Piekļuve šai mājaslapai

Jums ir jābūt vismaz 15 gadus vecam, lai lietotu šo mājaslapu. Ja Jums ir mazāk nekā 15 gadu, Jums nav atļauts pārlūkot šīs mājaslapas saturu, un nekavējoties tā jāpamet.

Lietošanas ierobežojumi

Jūs šo mājaslapu varat izmantot tikai un vienīgi vajadzībām, kas ir atļautas no šīs mājaslapas īpašnieku puses. Bez iepriekšējas SIA Presto Autoskola rakstiskas atļaujas Jūs nedrīkstat izmantot šīs mājaslapas informāciju šajos noteikumos neparedzētos gadījumos, piemēram, izvietot vai atļaujot izvietot trešajai personai šajā mājaslapā iekļautos tekstus, grafikus, logotipus vai jebkāda cita veida informāciju komerciālos nolūkos.

 Jūs piekrītat sadarboties ar SIA Presto Autoskola aizdomīgu vai ļaunprātīgu darbību novēršanā saistībā ar šīs mājaslapas informācijas izplatīšanu vai bojāšanu.

Īpašumtiesības

Šīs mājaslapas saturs pieder SIA Presto Autoskola. Minētais saturs un jebkuras citas izcelsmes saturs citās interneta vietnēs, kas ir SIA Presto Autoskola īpašums, nedrīkst būt pārpublicēts, kopēts, izdalīts, augšupielādēts, nosūtīts vai pārsūtīts bez iepriekšējas SIA Presto Autoskola autorizētas personas rakstiskas piekrišanas. Izņēmums - šajā mājaslapā atrodamās informācijas drukāšana personīgām vajadzībām.

Jebkāda šajā mājaslapā izvietotā informācija ir domāta vienīgi katra tās apmeklētāja personīgām vajadzībām. Jebkādas darbības, kas saistītas ar šajā mājaslapā atrodamās informācijas izmainīšanu no šīs mājaslapas lietotāja puses, pārkāpj SIA Presto Autoskola intelektuālās īpašumtiesības un var tikt klasificētas kā kaitējums SIA Presto Autoskola intelektuālam īpašumam. Šādos gadījumos SIA Presto Autoskola patur tiesības rīkoties atbilstoši LR likumdošanai.        

Šī mājaslapa var tikt ievietota saitēs, kas ir atrodamas citās, ar SIA Presto Autoskola nesaistītās interneta vietnēs. SIA Presto Autoskola var nebūt informēts par šādām mājaslapām, tādējādi SIA Presto Autoskola nenes nekādu atbildību par tādās interneta vietnēs izvietoto informāciju. Apmeklējot šīs saites, katrs lietotājs uzņemas individuālu risku.

Piekrišana

Jūs piešķirat SIA Presto Autoskola bezmaksas, pastāvīgas, nemaināmas, neekskluzīvas tiesības un atļauju visas pasaules teritorijā izmanot, reproducēt, modificēt, adaptēt, publicēt, tulkot, izplatīt, radīt atvasinātus darbus, izstādīt un attēlot visu saturu, atzīmes, ieteikumus, idejas, grafiskus attēlus vai jebkādu citu informāciju, kas tiek nodota SIA Presto Autoskola ar šīs mājaslapas starpniecību.

SIA Presto Autoskola neuzliek par pienākumu sev uzskatīt kādu no apmeklētāju sniegtajiem datiem par konfidenciāliem, un SIA Presto Autoskola var izmantot jebkuru no augstāk minētās informācijas savas biznesa darbības veikšanā (tai skaitā, neierobežoti – preču izplatīšanā vai reklāmas nolūkos).

Atruna

Šīs mājaslapas saturs ne vienmēr var būt pilnvērtīgs un aktuāls. Informācija, kas ievietota šajā lapā, nav izsmeļoša un neaptver visus jautājumus, tēmas, vai faktus, kas varētu būt saistīti ar jūsu mērķiem.

Šīs lapas izmantošana ir Jūsu personīgā izvēle un jebkādus riskus par rezultātiem, kas minēti šajā mājaslapā uzņematies Jūs pats. SIA Presto Autoskola nesniedz nekādas garantijas par šīs mājaslapas apmeklētāju jebkādiem rezultātiem vai sasniegumiem.

SIA Presto Autoskola negarantē, ka šajā mājaslapā sastopamā informācija ir ievietota nekļūdīgi, kā arī to, ka kļūdas tiks izlabotas.

SIA Presto Autoskola nenes nekādu atbildību par iespējamiem vīrusiem vai kādiem citiem datoram nelabvēlīgiem interneta vides komponentiem, kas var nokļūt uz šīs mājaslapas apkalpojošā servera. Jūs apņematies segt visus zaudējumus, kas var rasties šīs mājaslapas lietošanas rezultātā.

Atbildības ierobežojums

SIA Presto Autoskola, kā arī uzņēmuma partneri, licencētāji, servisa nodrošinātāji, satura nodrošinātāji, darbinieki, aģenti un citi uzņēmuma darbinieki nenes nekādu atbildību par nejaušu, tiešu, pastāvīgu, īpašu, tipveida vai kādām citām negatīvām ietekmēm, ieskaitot peļņas vai atlīdzības zaudējumiem, sāpēm, emocionālu stresu pat gadījumā, ja SIA Presto Autoskola ir bijs iepriekš brīdināts par šādu negatīvu ietekmju iespējamību.

Prečzīmes

Zīmoli, prečzīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi, kas ir izvietoti šajā mājaslapā, ir SIA Presto Autoskola vai attiecīgās personas / uzņēmuma/organizācijas, kas šos datus iesniedza, īpašums. SIA Presto Autoskola un jebkura cita iesaistītā puse, kas iesniegusi zīmolus, prečzīmes, pakalpojumu zīmes, logotipus, patur visas tiesības minētās informācijas izmantošanu.

Drošība

Šīs mājaslapas lietotājiem ir aizliegts izmantot jebkāda veida programmas vai interneta rīkus, kas var apdraudēt šīs mājaslapas darbību un tajā atrodamo datu drošību. Ja Jūs jebkādā veidā esat pārkāpis augstāk minētos noteikumus, SIA Presto Autoskola patur tiesības ziņot par Jums un Jūsu veiktajām darbībām, kā arī nodot Jūsu datus sistēmas administrācijām citās interneta vietnēs, lai palīdzētu tām risināt ar drošību saistītos incidentus. SIA Presto Autoskola patur tiesības izmeklēt visus ar mājaslapas drošību saistītos gadījumus un nodot informāciju par aizdomās turamām personām atbildīgām instancēm.

Bloga lietošana

Bloga rakstus ievieto SIA Presto Autoskola pilnvarotas personas. Blogu komentēt var jebkura pilngadīga persona.  Par blogā un komentāros rakstītās informācijas patiesumu un precizitāti, kā arī jebkādām sekām, ko var izraisīt nepatiesas un neprecīzas informācijas publicēšana vai jebkādi šo noteikumu pārkāpumi, atbild tikai to autori.

SIA Presto Autoskola nenes atbildību par iespējamiem autoriem nepieņemamiem komentāriem (atsauksmēm), morāliem vai materiāliem zaudējumiem saistībā ar viņa veidotā bloga materiālu (rupjībām, tīšiem apvainojumiem utml.), vienlaikus paturot tiesības nepieciešamības gadījumā veikt likumā noteiktās darbības, lai sauktu pie atbildības šādu komentāru publicētājus. Saskaņā ar LR likumdošanu, šādas tiesības ir arī pašam autoram.

Atsauksmju, Bloga un Foruma lietošanas ētikas kodekss

1. Atsauksmēs, komentāros un rakstos norādiet tikai faktus un apgalvojums, par kuru patiesumu esat personīgi pārliecinājušies. Ja Jūsu informācija uzskatāma par pieņēmumu, baumām, tā arī norādiet. Ja ir pamats aizdomām, ka kaut kas no publicētā varētu neatbilst patiesībai, miniet to savā materiālā. 

2. Jebkadas informācijas izvietošana, kurā minēta citu zīmolu reklāma, tiks rūpīgi izvērtēta. Ja tiks  konstatēts spamošanas mēģinājums, tad šādas informācija netiks publicēta un tās sniedzējs tiks bloķēts uz visiem laikiem.

3. Ievietojiet saites (atsauces) uz Jūsu aprakstītajiem citu autoru materiāliem, kas jau iepriekš tikuši publicēti internetā. Šāda rīcība ļaus lasītājiem pašiem spriest par precizitāti un izpratni saistībā ar jūsu publikācijām. Lasītāji ir pelnījuši iegūt pēc iespējas plašāku pieeju faktiem, un tas viņus padara par aktīviem informācijas patērētājiem.

4. Veiciet dezinformācijas labojumus. Konstatējot, ka esat atsaucies uz kādu patiesībai neatbilstošu informācijas avotu, veiciet attiecīgus precizējumus, izmantojot uzticamāku informācijas avotu. Pilnīgas dezinformācijas gadījumā, Jūs varat lūgt adminstratoru to dzēst.

5. Rakstiet savus materiālus un komentārus ar tādu domu, it kā tos nebūtu iespējams labot.
Ar pārliecinošu attieksmi rakstīti materiāli, kuros nav jāveic labojumi, palielina ticamību.

6. Atklājiet jebkādu iespējamo savu interešu konfliktu.
Lielākā daļa blogu veidotāju ir diezgan atklāti attiecībā uz savām darba un profesionālajām interesēm. Tā kā blogu lasītāju auditorija pamatā balstās uz uzticību, paša bloga veidotāja norāde uz iespējamo savu interešu konfliktu ir viņu pašu labā.

7. Norādiet, ja esat izmantojis apšaubāmus vai tendenciozus informācijas avotus.
Apšaubāmu vai tendenciozu informācijas avotu izmantošanas gadījumā bloga veidotāja pienākums ir skaidri norādīt uz šādu avotu, jo īpaši pretrunīgi vērtētu jautājumu aprakstos.

Papildus informācija

Šie lietošanas noteikumi tiks pārvaldīti un interpretēti atbilstoši LR likumdošanai, neņemot vērā likumu iespējamo savstarpējo konfliktēšanu. Jūs dodat piekrišanu attiecībā uz personīgo jurisdikciju Latvijas teritorijas robežās jebkādu domstarpību vai strīdu gadījumā starp Jums un SIA Presto Autoskola, kas var rasties saistībā ar šiem Lietošanas Noteikumiem.

Visas iespējami iesaistītās puses piekrīt, ka strīdu un domstarpību risināšanai tiks izmantotas tiesu instances Latvijas Republikas teritorijā. Ja kāda daļa no šiem lietošanas Noteikumiem tiks uzskatīta par prettiesisku, anulējamu vai nerealizējamu, tad tā konkrētā šo lietošanas Noteikumu daļa tiks izņemta no kopējā konteksta.

Šie lietošanas noteikumi nosaka, ka panākta pilnīga vienošanās starp visām iesaistītajām pusēm, kas ir jebkādā veidā saistītas ar šo noteikumu izpildi. Mājaslapas lietošana nozīmē pilnīgu, bezierunu piekrišanu šiem noteikumiem.

 

Pēdējās izmaiņas: 23. novembris, 2016

Autortiesības © 2011-2017 SIA Presto Autoskola

 

Полное обучение

Создать заявку или заключить договор

Выберите категорию
Выберите город, район
Выбери ближайший филиал
Выбери язык и время обучения
Задай вопрос

Спасибо за Ваш вопрос!

Администрация свяжется с Вами в ближайшее время!

Сообщить об ошибке!

Спасибо за ваши предложения!

Если будут вопросы, мы ответим на указанный адрес электронной почты.