B kategorijas aizdevuma līgums

AIZDEVUMA LĪGUMS BRAUKŠANAS NODARBĪBU FINANSĒŠANAI Nr. 001.

Rīgā, 2019. gada 23. augusts

SIA "PRESTO AUTOSKOLA", reģistrācijas Nr. 40203029833, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 19/21, Rīga, LV - 1011, turpmāk tekstā "Aizdevējs", tās valdes locekļa Agra Jansona personā, no vienas puses
un

fiziska persona , personas kods 000000-00000, deklarētā adrese: , e-pasts , SIA „PRESTO AUTOSKOLA” B kategorijas pilnās apmācības līgums (līg.Nr. __________), turpmāk tekstā "Aizņēmējs", no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā sauktas par "Pusēm", noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets.

1.1. Ar šo līgumu Aizdevējs aizdod Aizņēmējam un Aizņēmējs aizņemas naudas summu EUR 300 apmērā, kuru Aizņēmējs apņemas atgriezt Aizdevējam šajā līgumā noteiktajā kārtībā.

1.2. Aizdevuma mērķis ir autovadītāja B kategorijas teorijas kursa un/vai braukšanas apmācības finansēšana SIA ‘’Presto Autoskola’’.

1.3. Puses vienojas, ka aizdevuma izmantošana Aizņēmējam ir bez maksas.

2. Aizdevuma izsniegšanas termiņš un atgriešanas kārtība.

2.1. Līdz ar šī līguma noslēgšanu Aizdevējs papildina Aizņēmēja bilanci braukšanas nodarbību pasūtīšanai SIA "Presto Autoskola" elektroniskās braukšanas nodarbību organizēšanas sistēmā (presto.lv) EUR ______________ apmērā, un sedz teorijas kursa izmaksas EUR ____________ apmērā.

2.2. Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam kopējo aizdevuma summu EUR 300 apmērā, (turpmāk tekstā: kopējais aizdevums), līdz 22.08.2020 (ieskaitot), balstoties uz aizņēmuma atmaksas grafiku (pielikums Nr.1).

2.3. Uz līguma pamata Aizņēmējs veic bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Aizdevēja norēķinu kontu A/S Nordea Bank AB Latvijas filiāles kontu LV57NDEA0000084858618 norādot šī līguma numuru vai Aizdevēja kasē, kas atrodas Ģertrūdes iela 19/21, Rīgā.

2.4. Gadījumā, ja Aizņēmējs kavē Aizdevuma atgriešanu, tas maksā Aizdevējam nokavējuma procentus 1% dienā no kavētā kopējā aizdevuma.

2.5. Atgriežot Aizdevumu vispirms tiek segti nokavējuma procenti par Aizdevuma atmaksas kavējumu un tikai pēc tam tiek segta Aizdevuma pamatsumma.

2.6. Par samaksas dienu ir uzskatāma tā diena, kad Aizdevums vai tā daļa ir saņemta Aizdevējam pilnā apmērā kasē vai bankas kontā.

3. Pušu tiesības un pienākumi.

3.1. Aizņēmējam ir tiesības atdot kopējo aizņēmumu pirms Līguma 2.2.punktā noteiktā termiņa.

3.2. Aizdevuma kavējuma un neatmaksas gadījumā Aizdevējam vēršot piedziņu, Aizņēmējs apņemas nevērsties pret Aizdevēju ar negatīviem komentāriem internetā, pretējā gadījumā maksāt Aizdevējam sodu par katru šādu gadījumu EUR 100 apmērā.

3.3. Puses vienojas, ka aizdevuma kavējuma gadījumā, Aizdevējs katru reizi izstādīs atsevišķu rēķinu par nokavējuma procentiem uz Aizņēmēja līgumā norādīto e-pastu.

3.4. Aizņēmējs ir informēts un apzinās, ka elektroniskais pasts nav uzskatāms par drošu informācijas apmaiņas veidu un apņemas necelt nekādus iebildumus pret Aizdevēju saistībā ar informācijas, t.sk., Aizņēmēja datu un citas konfidenciālas informācijas, sūtīšanu, izmantojot elektronisko pastu.

4. Nodrošinājums.

4.1. Aizņēmuma summas un nokavējuma procentu atmaksu, šajā līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, Aizņēmējs garantē ar visu savu kustamu un nekustamu mantu, kas viņam pieder šobrīd un kas piederēs turpmāk. Visus ar piedziņu saistītos tiesāšanās izdevumus sedz Aizņēmējs.

4.2. Aizdevējam ir tiesības aizkavēt apmācībai nepieciešamos dokumentu (braukšanas apmācības karti u.c.) noformēšanu, kamēr pastāv Aizdevuma atmaksas un nokavējuma procentu kavējums.

4.3. Aizdevējam ir tiesības atbilstoši samazināt Aizņēmēja braukšanas nodarbību bilanci, ja tiek kavēts kārtējais maksājums.

5. Nobeiguma noteikumi.

5.1. Līdzēji apliecina, ka viņiem ir saprotams šī līguma saturs un saprotami līgumā lietoto jēdzienu un formulējumu nozīme, tas apliecina līdzēju gribu un vienošanos.

5.2. Parakstot šo līgumu, Aizņēmējs apliecina, ka viņa braukšanas nodarbību maksājumu bilance ir papildināta ar ekvivalentu aizņēmuma summai.

5.3. Šis līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas no šī Līguma izrietošās saistības.

5.4. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, skar šo Līgumu, šī Līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu, Puses risina pārrunu ceļā, ja vienošanos panākt nav iespējams - tiesā, Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

5.5. Šis līgums sastādīts latviešu valodā uz 2 lapām, divos identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

6. Pušu paraksti.

Aizdevējs:

Aizņēmējs:

   
______________________________ ______________________________
/ Agris Jansons / / /

===my_magic_page_brake===

Pielikums Nr. 1

Aizdevuma līgumam Nr. 001.

Atmaksas grafiks

DatumsAtmaksājamā summa
06.09.2019EUR 25.00
07.10.2019EUR 25.00
08.11.2019EUR 25.00
10.12.2019EUR 25.00
11.01.2020EUR 25.00
12.02.2020EUR 25.00
15.03.2020EUR 25.00
16.04.2020EUR 25.00
18.05.2020EUR 25.00
19.06.2020EUR 25.00
21.07.2020EUR 25.00
22.08.2020EUR 25.00

Aizdevējs:

Aizņēmējs:

   
______________________________ ______________________________
/ Agris Jansons / / /
Pilna apmācība

Izveido pieteikumu vai noslēdz līgumu

Izvēlies kategoriju
Izvēlies pilsētu, rajonu
Izvēlies tuvāko filiāli
Izvēlies nodarbības valodu un laiku
Uzdod jautājumu

Paldies par jautājumu!

Administrācija sazināsies ar Tevi vistuvākajā laikā!

Ziņot par kļūdu!

Paldies par Jūsu ierosinājumiem!

Jautājumu gadījumā mēs ar Jums sazināsimies.
Mēs rūpīgi izvērtēsim iesniegtos papildinājumus, lai veiktu uzlabojumus.